لیست قیمت

لیست قیمت

سایت ترجمه تخصصی ترجمه لند برای حمایت از مشتریان خود امکان ترجمه حرفه‌ای با ۳ کیفیت را فراهم کرده است.


در این جدول قیمت و نرخ پایۀ یک صفحه و یک کلمه و قیمت ترجمه تخصصی هر صفحه برای ترجمه هر زبان (برای متن ساده) مشخص شده است. سفارش‌های شما بسته نوع ترجمه درخواستی با ضریب همان نوع ترجمه محاسبه خواهند شد. قیمت ترجمه به روز و مربوط به سال 1399 است.

قیمت های ترجمه لند

زبان مبدأ به مقصد کیفیت قیمت هر کلمه قیمت هر صفحه
ترجمه انگلیسی به فارسی برنزی ۱۹۸ ریال ۴۹,۴۰۰ ریال
ترجمه انگلیسی به فارسی نقره ای ۵۳۷ ریال ۱۳۴,۲۰۰ ریال
ترجمه انگلیسی به فارسی طلایی + بازخوانی ۱۱۴۳ ریال ۲۸۵,۷۰۰ ریال
ترجمه ترکی آذربایجانی به فارسی طلایی + بازخوانی ۲۱۸۲ ریال ۵۴۵,۵۰۰ ریال
ترجمه ترکی استانبولی به فارسی طلایی + بازخوانی ۲۱۸۱ ریال ۵۴۵,۲۰۰ ریال
ترجمه فارسی به انگلیسی طلایی + بازخوانی ۱۹۶۶ ریال ۴۹۱,۵۰۰ ریال
ترجمه فارسی به انگلیسی نقره ای ۹۶۴ ریال ۲۴۱,۵۰۰ ریال
ترجمه فارسی به ترکی آذربایجانی طلایی + بازخوانی ۲۸۳۷ ریال ۷۰۹,۱۰۰ ریال
ترجمه فارسی به ترکی استانبولی طلایی + بازخوانی ۲۸۲۹ ریال ۷۰۷,۲۰۰ ریال
ویرایش و بازخوانی انگلیسی ویرایش جزئی ۹۱۱ ریال ۲۲۷,۷۰۰ ریال
ویرایش و بازخوانی انگلیسی ویرایش متوسط ۱۳۶۷ ریال ۳۴۱,۶۰۰ ریال
ویرایش و بازخوانی انگلیسی ویرایش کامل (بازنویسی فایل) ۱۸۲۲ ریال ۴۵۵,۴۰۰ ریال
ویرایش و بازخوانی فارسی ویرایش جزئی ۳۳۲ ریال ۸۲,۸۰۰ ریال
ویرایش و بازخوانی فارسی ویرایش متوسط ۴۹۷ ریال ۱۲۴,۲۰۰ ریال
ویرایش و بازخوانی فارسی ویرایش کامل (بازنویسی فایل) ۶۶۳ ریال ۱۶۵,۶۰۰ ریال
زمینه ضریب قیمت ترجمه
پزشکی ۱/۵
حقوق ۱/۵
خبر و گزارش های ژورنالیستی ۱/۲۵
رزومه و انگیزه نامه ۱/۲۵
فلسفه ۱/۵
قرارداد و اسناد تجاری ۱/۵
متون ادبی و شعر ۲
معارف اسلامی و الهیات ۲
معماری و شهرسازی ۱/۲۵
نفت، گاز و پتروشیمی ۱/۲۵
واژه‌نامه ۲
ترجمه انگلیسی به فارسی
نوع خدمت ترجمهواحد زمانی قیمت ترجمه و هزینه (ریال)
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلیدقيقه ای ۱۱۶,۵۳۰ ریال
ترجمه (بدون پیاده سازی)دقيقه ای ۱۱۹,۹۲۹ ریال
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقيقه ای۱۱۶,۵۳۰ ریال
پیاده سازی و ترجمه در صورت عدم وجود زیرنویس فایل اصلیدقيقه ای۲۳۹,۹۱۵ ریال
ترجمه ترکی استانبولی به فارسی
نوع خدمت ترجمه واحد زمانیقیمت ترجمه و هزینه (ریال)
پیاده سازی و ترجمه دقيقه ای۴۵۷,۹۵۷ ریال
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقيقه ای۳۸۱,۶۳۱ ریال
پیاده سازی (به زبان مبدا)دقيقه ای۲۲۲,۴۳۶ ریال
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلیدقيقه ای ۲۲۲,۴۳۶ ریال
ترجمه ترکی آذری به فارسی
نوع خدمت ترجمه واحد زمانیقیمت ترجمه و هزینه (ریال)
پیاده سازی و ترجمهدقيقه ای۵۴۸,۱۵۹ ریال
ترجمه (بدون پیاده سازی) دقيقه ای۳۸۱,۷۹۹ ریال
پیاده سازی (به زبان مبدا) دقيقه ای ۲۲۲,۵۳۴ ریال
ترجمه در صورت وجود زیرنویس فایل اصلیدقيقه ای ۲۲۲,۵۳۴ ریال
ثبت سفارش ترجمه